Natuurpunt Waasland-Noord

De Kreken van Saleghem vormen een aaneenschakeling van grotere en kleinere plassen, rietkragen, bloemrijke dijken, ruisende populieren op de dijk en een pittoresk gehucht waarbij je het gevoel hebt dat je teruggaat in de tijd.

Misschien zie je in de schemer wel een kerkuil vliegen?  Of heb je gevoel dat de vleermuizen je pad volgen op een zomerse avond?

In het Sint Jacobsgat vind je heuse schatten: parelachtig kevers, zoemende bijen, energieke sprinkhanen, fladderende vlinders en glanzende libellen.  De geur van watermunt zorgt er voor dat je energie kan bijtanken zodat je weer kan overleven in deze chaotische wereld.

Welkom in de kreken van Saleghem

LOGO OlioBox v2Op een 5 tal kilometers van de Stropersbossen liggen de Kreken van Saleghem:
(De naam Saleghem is afgeleid van Salighem, een Frankisch woord (500 – 925 na Christus) en betekent ‘zeer grote woonst’. )

De kreken en de wielen (welen) zijn een overblijfsel van de 80 – jarige oorlog die hier in deze streek woedde van ongeveer 1568 tot 1648.  Om te vermijden dat de Spanjaarden Antwerpen in handen zouden krijgen, werd de volledige Wase Polder in 1584 onder water gezet.  Eb en vloed hadden hier voor jaren vrij spel.  Pas rond 1609 startte men opnieuw met de indijking van de polder en hierdoor ontstonden kreken.  Soms braken er ook nog wel eens dijken door (storm, slecht onderhouden of gevormde dijken) en hierdoor ontstonden er dan weer nieuwe wielen.  Mooie voorbeelden hiervan zijn Het Panneweel en het Sint Jacobsgat in 1627.

Ook nu nog merk je de jarenlange invloed van eb en vloed in deze gebieden: op de oorspronkelijke zand – en turflagen werd klei afgezet, maar de zee brengt ook schelpen (kalk) en zout water mee.  De zilte invloed verdwijnt op een trage manier en nu nog vind je zoutminnende planten terug zoals heen, aardbeiklaver en zilt torkruid.

Toegankelijkheid

De rolstoelwandeling (5,8km) loopt rondom de kreekplassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur. Enkele welen zijn nog stille getuigen van de vroegere dijkdoorbraken. Langsheen de kreek beheert Natuurpunt diverse percelen. Vele van deze percelen zijn niet vrij toegankelijk, maar vanaf de dijken of via de veldwegen zijn ze goed te benaderen.

Het Sint-jacobsgat is vrij toegankelijk en heeft een kort bewegwijzerd wandelpad. Dit gebied wordt begraasd door paarden en runderen met zachte overgangen tussen grasland en boomopslag.

Download de wandelfolder Kreken van Saleghem

Biotoop

Eerder ondiepe kreekplassen tot max. 2,5m diep met veelal zacht hellende oeverovergangen en verlandingsvegetaties met drijftillen. 
Gelegen aan de overgang tussen de polders en de Wase zandstreek. Wilgenstruweel, gras- en hooilandjes als overgang naar de omliggende, veelal zandige dijken. 
De vele rietvegetaties vormen een ideaal woongebied voor Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Blauwborst, Rietgors, Waterral en Bruine Kiekendief. De bloemrijke hooilandjes met Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem naast rietkragen met Grote boterbloem en drijfzomen met Smalle stekelvaren.
Het Panneweel is een, voor onze streken, unieke verzameling van drijftilvegetaties met Galigaan, Wateraardbei en Moerasvaren naast zanderige singels met enkele zeldzame zeggesoorten en wilgenstruweel.

Beheer

  • Jaarlijks maaien van enkele hooilandjes
  • Maaien van drijftillen en verruigde rietkragen
  • Knotten van wilgen
  • Begrazing door koeien, paarden of schapen Verwijderen van wilgenopslag in rietkragen
  • Onderhoud van het wandelpad

Studie

Algemene informatie

Projectnummer: 6080
Conservator: Jan Vandermeulen
Hulpconservator: Jan Dhollander
Eigendom: Natuurpunt en privaat
In beheer sinds: 1962
Oppervlakte: 32 ha waarvan 27 ha eigendom en 5ha met beheersovereenkomst