Natuurpunt Waasland-Noord

Eerder ondiepe kreekplassen tot max. 2,5m diep met veelal zacht hellende oeverovergangen en verlandingsvegetaties met drijftillen. 
Gelegen aan de overgang tussen de polders en de Wase zandstreek. Wilgenstruweel, gras- en hooilandjes als overgang naar de omliggende, veelal zandige dijken. 
De vele rietvegetaties vormen een ideaal woongebied voor Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Blauwborst, Rietgors, Waterral en Bruine Kiekendief. De bloemrijke hooilandjes met Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem naast rietkragen met Grote boterbloem en drijfzomen met Smalle stekelvaren.
Het Panneweel is een, voor onze streken, unieke verzameling van drijftilvegetaties met Galigaan, Wateraardbei en Moerasvaren naast zanderige singels met enkele zeldzame zeggesoorten en wilgenstruweel.

Projectnummer: 6080

Conservator:

Jan Vandermeulen

Hulpconservator: 

Jan Dhollander

Eigendom: Natuurpunt en privaat

In beheer sinds: 1962

Oppervlakte: 32 ha waarvan 27 ha eigendom en 5ha met beheersovereenkomst

Toegankelijkheid: 

  • Bewegwijzerde rolstoelwandelpad rondom de kreekplassen: 5,8km 
  • Wandelpad op het Sint-Jabobsgat, bereikbaar vanaf Krekeldijk, aansluitend op het rolstoelwandelpad.

Biotoop:

Eerder ondiepe kreekplassen tot max. 2,5m diep met veelal zacht hellende oeverovergangen en verlandingsvegetaties met drijftillen. 
Gelegen aan de overgang tussen de polders en de Wase zandstreek. Wilgenstruweel, gras- en hooilandjes als overgang naar de omliggende, veelal zandige dijken. 
De vele rietvegetaties vormen een ideaal woongebied voor Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Blauwborst, Rietgors, Waterral en Bruine Kiekendief. De bloemrijke hooilandjes met Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem naast rietkragen met Grote boterbloem en drijfzomen met Smalle stekelvaren.
Het Panneweel is een, voor onze streken, unieke verzameling van drijftilvegetaties met Galigaan, Wateraardbei en Moerasvaren naast zanderige singels met enkele zeldzame zeggesoorten en wilgenstruweel.

Beheer:

  • Jaarlijks maaien van enkele hooilandjes
  • Maaien van drijftillen en verruigde rietkragen
  • Knotten van wilgen
  • Begrazing door koeien, paarden of schapen Verwijderen van wilgenopslag in rietkragen
  • Onderhoud van het wandelpad

Studie:

Wat heeft dit natuurgebied te bieden:

De rolstoelwandeling loopt rondom de kreekplassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur. Enkele welen zijn nog stille getuigen van de vroegere dijkdoorbraken. Langsheen de kreek beheert Natuurpunt diverse percelen. Vele van deze percelen zijn niet vrij toegankelijk, maar vanaf de dijken of via de veldwegen zijn ze goed te benaderen.

Het Sint-jacobsgat is vrij toegankelijk en heeft een kort bewegwijzerd wandelpad. Dit gebied wordt begraasd door paarden en runderen met zachte overgangen tussen grasland en boomopslag.

Wil je meer weten over dit natuurgebied dan kan je hier terecht:

Enkele presentaties van de viering 50 jaar Natuurzorg in het Wase Krekengebied (2012):

 

 

 

 Met steun van:

LOGO OlioBox v2