Natuurblog

banner natuurgebieden

Kreken en wielen zijn restanten van overstromingen. Hoewel er voordien reeds stormvloeden met dijkdoorbraken waren, werd de basis van het huidige landschap gelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) toen de Nederlanden in opstand kwamen tegen de Spaanse koning Filips II. Toen werd in 1584 de hele Wase polder onder water gezet ter verdediging van Antwerpen. Eb en vloed kregen zo tot in 1609 (de Kieldrechtpolder tot 1648) vrij spel en er ontstonden diepe geulen die na het herstel van de dijken in het landschap achterbleven als kreken en wielen.

Door de overstromingen werd er bovenop de oorspronkelijke zand-en turflagen, klei afgezet: een dikke laag waar de polders lang en dikwijls overstroomd werden, een dunne laag bij kortstondige dijkdoorbraken en op hoger gelegen plaatsen. De zilte invloeden van de overstromingen verdween slechts geleidelijk uit de bodem. Nu nog verwijzen planten als Heen of Zeebies, Aarbeiklaver en Zilt torkruid naar het brakke water van toen. De zee bracht ook kalk aan onder de vorm van schelpen en kalkrijke klei. Zure zand- en veenlagen waren reeds aanwezig van vroeger. Elk hebben zij hun eigen plantengroei. Wie zou er Struikheide of Brem verwachten in een Polder?

 

De Kreken van Saleghem

De kreekplassen op de grens van de vroegere gemeenten Sint-Gillis-Waas, Meerdonk en Vrasene bestaan uit een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur dat de moeite waard is om te behouden.

 

D'Eilanden

Dit 3 ha grote weiland grenst aan de kreek met natuurlijk de bijhorende rietkraag, waar de Kleine Karekiet, Blauwborst, Waterral en de Bruine kiekendief gretig gebruik van maken.

 

De Dijken

De dijken zijn in het bezit van het Bestuur der Polders die dienen in te staan voor het onderhoud. Sedert 1983 worden deze begraasd door een schaapskudde begeleid door een natuurvriendelijke schaapsherder. Op de veelal zandige dijken bloeien talloze planten met welluidende namen zoals Muizeoor, Kraailook, Ijzerhard, Heelblaadjes en Geel Walstro.

 

Het Panneweel

Grenzend aan het Krekengebied, maar liggende op een stuifzandrug hebben we hier een verland wiel, ontstaan uit een dijkdoorbraak omstreeks 1627.

In het gebied bevinden zich enkele interessante drijftilvegetaties en komen voor onze streek zeldzame planten voor zoals galigaan en wateraardbei. In de zomermaanden gebeurt seizoensbegrazing.

 

De Kieldrechtse watergang

De Kieldrechtse watergang zorgt voor de afwatering van de Linie naar enerzijds de Saleghemkreek, anderzijds de Grote Geule. Op verschillende plaatsen bestaat de oever nog uit zeer brede rietkragen en wilgenstruweel, op andere plaatsen zijn de rietkragen opgevuld en omgevormd tot weide of akker. Wij streven ernaar dit gebied uit te bouwen als een volwaardig natuurverbindingsgebied tussen de beide kreken.

 

De Grote Geule te Kieldrecht

De Grote Geule is een zeer waardevol natuurgebied en is landschappelijk mooi gelegen bij de dorpskom van Kieldrecht.
Het is een oude overstromingsgeul uit de 16e en 17e eeuw. Ze heeft een steile en zachte oever waar nog brakke invloeden op de plantengroei te zien zijn. Enkele veenpartijen maken het gebied heel bijzonder. Ook veel vogels, zoals de blauwborst en kleine karekiet, vinden er rust en broedgelegenheid. In de winter treft men er heel wat soorten eenden en ganzen aan.