Natuurpunt Waasland-Noord

De Grote Geule maakt deel uit van het krekencomplex dat zich uitstrekt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen en het zuiden van Zeeuws Vlaanderen. Het is een oude overstromingsgeul, die via de Kieldrechtse Watergang in verbinding staat met de Kreken van Saleghem. Het gebied kan gekarakteriseerd worden als een relatief ondiepe kreek met vrij zoet tot licht brak water en waar verlandingsprocessen optreden. Langsheen de oevers treffen we rietvelden, graslanden, bomenrijen en een veenlens aan.

Toegankelijkheid

  • Fiets- en wandelpad aan de oostelijke zijde, parallel met de Provinciale Baan
  • Vrij toegankelijk wandelpad aan de noordwestelijke zijde, die de Tragel met het fietspad naast de Provinciale Baan verbindt

Biotoop

De Grote Geule maakt deel uit van het krekencomplex dat zich uitstrekt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen en het zuiden van Zeeuws Vlaanderen. Het is een oude overstromingsgeul, die via de Kieldrechtse Watergang in verbinding staat met de Kreken van Saleghem. Het gebied kan gekarakteriseerd worden als een relatief ondiepe kreek met vrij zoet tot licht brak water en waar verlandingsprocessen optreden. Langsheen de oevers treffen we rietvelden, graslanden, bomenrijen en een veenlens aan.

De Grote Geule is een Europees Vogelrichtlijnengebied dat een aantal zéér interessante broedvogels herbergt. Zo broedt er de Bruine kiekendief, Snor, Blauwborst en Rietzanger. Verder overwinteren er honderden watervogels zoals, Grauwe gans, Slobeend, Smient en Grote zaagbek. Op de oever vinden we een grote diversiteit aan planten, waaronder Gele lis, Rode ogentroost, Moerasvergeet-mij-nietje, Egelskop en Koekoeksbloem. In de veenlens die langsheen de zuidwestelijke oever ligt, groeien soorten zoals, Hoogveen-veenmos, Waternavel en Kamvaren. Kortom dit gebied is het beschermen meer dan waard!

Beheer

  • Begrazing door koeien om boomopslag en rietuitbreiding tegen te gaan.
  • Knotten van wilgen.
  • Verwijderen van spontaan opschietende wilgen en elzen uit de oeverzone.
  • Kappen van boomopslag in de veenlens om de zeldzame veenvegetatie te behouden.
  • Waterpeil zo hoog mogelijk houden, zodat de oever- en waterplanten niet uitdrogen en afsterven.

Studie

Algemene informatie

rechtProjectnummer: 6656
Conservator: Benjamin en Katrien Vergauwen - Doggen
Eigendom: Natuurpunt
In beheer sinds: 2003
Oppervlakte: +/- 22 ha